Statuetka Złoty Bankier

Regulamin

 • Organizacja Konkursu
  • Organizatorem Konkursu jest Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268796, o kapitale zakładowym w wysokości 33 474 500 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272525995, będąca operatorem serwisu internetowego dostępnego w domenie Bankier.pl, zwana dalej również jako („Organizator”).
  • Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).
  • Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Organizator przeprowadza Konkurs na stronie internetowej serwisu Bankier.pl (dalej „Serwis” lub „Serwis Bankier” znajdującego się pod adresem internetowym: WWW.bankier.pl(dalej „Strona Konkursowa”).
  • Regulamin Konkursu dostępny jest podczas trwania Konkursu oraz w terminie 7 dni od dnia jego zakończenia na stronie internetowej znajdującej się pod adresem internetowym: WWW.zlotybankier.pl
 • Zasady Konkursu
  • W Konkursie może wziąć udział osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
   • jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
   • przebywająca lub zameldowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej bez względu na obywatelstwo,
   • spełnia wymogi niniejszego Regulaminu.
  • W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu, osoby działające na zlecenie Organizatora Konkursu w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, a także najbliżsi członkowie rodziny wszystkich wymienionych powyżej osób, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.
  • Ograniczenia wymienione w zdaniu poprzednim, stosuje się również do podmiotu powiązanego z Organizatorem, tj. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 złotych w całości opłaconym
  • Konkurs trwa od dnia 14 stycznia 2013 r. do dnia 4 lutego 2013 r.
  • Przystąpienie do Konkursu następuje z chwilą spełnienia następujących czynności łącznie:
   • zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu,
   • wypełnienie wszystkich pól kwestionariuszy umieszczonych na Stronie Konkursowej wraz z udzieleniem odpowiedzi w miejscach tam wskazanych,
   • podanie danych osobowych wraz z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie na potrzeby i czas przeprowadzenia Konkursu, według instrukcji umieszczonej na Stronie Konkursowej.
  • Osoba, która przystąpiła do Konkursu na zasadach określonych w punkcie 5 powyżej jest związana warunkami niniejszego Regulaminu (dalej „Uczestnik”).
  • Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego treść.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji oraz usunięcia Uczestników biorących udział w Konkursie lub po jego zakończeniu przed wydaniem nagród, których działania są niezgodne z niniejszym Regulaminem. W szczególności Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z Konkursu Uczestników, w przypadku powzięcia wątpliwości, co do prawdziwości podanych danych w kwestionariuszu konkursowym.
  • Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będą przedstawiciele Organizatora.
 • Przebieg Konkursu
  • Aby wziąć udział w Konkursie, należy łącznie spełnić warunki określone poniżej:
   • wytypować najlepsze, zdaniem Uczestnika, produkty i usługi bankowe w podanych przez Organizatora kategoriach konkursowych, wypełniając kwestionariusz konkursowy wraz z udzieleniem odpowiedzi na pytanie konkursowe,
   • wypełnić poprawnie formularz kontaktowy, zawierający dane osobowe Uczestnika,
   • zaakceptować zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, podanych w formularzu kontaktowym, na potrzeby przeprowadzenia i na czas trwania Konkursu.
  • Brak wypełnienia jakiegokolwiek z obowiązkowych pól formularzy kwestionariusza konkursowego oraz formularza kontaktowego, jak i brak udzielenia odpowiedzi na pytanie konkursowe, skutkuje dyskwalifikacją (tj. usunięciem z grona Uczestników Konkursu).
  • Każdy z Uczestników ma możliwość dokonania tylko 1 (słownie: jednego) przystąpienia do Konkursu, o którym mowa w § 3 pkt 1 z niepowtarzalnego numeru IP w trakcie trwania Konkursu. Uczestnik nie może dokonać kolejnego przystąpień do Konkursu, choćby z innego numeru IP w trakcie jego trwania.
  • O wyborze dotyczącym przyznania nagród zdecyduje Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora.
  • Wybór zwycięzców nastąpi wśród wszystkich Uczestników Konkursu spełniających wymogi Regulaminu Konkursu, określone w punkcie 1 powyżej.
  • Po zakończeniu Konkursu, spośród wszystkich Uczestników Konkursu Komisja Konkursowa wybierze najbardziej kreatywne i najciekawsze odpowiedzi na pytanie konkursowe i przyzna im nagrody wskazane w pkt 8 poniżej.
  • Komisja Konkursowa przyzna 101 nagród.
  • Nagrodami w Konkursie są
   • iPhone 5 - 1 szt. – 1 miejsce
   • iPad 4 – 1 szt. – 2 miejsce
   • Głośniki Logitech Wireless Speaker Z515 - 10 szt. – 3 miejsce (ex aequo)
   • Słuchawki Sony MDRRF810RK - 10 szt. – 4 miejsce (ex aequo)
   • Pendrive – 10 szt. - wyróżnienie
   • książki "Zarządzanie czasem" Mike Clayton - 3 szt. - wyróżnienie
   • książki "Zarządzanie stresem" Mike Clayton - 3 szt. - wyróżnienie
   • książki "Skuteczna sprzedaż" Jeremy Cassell, Tom Bird - 10 szt. - wyróżnienie
   • książki "Listy do Steve'a Jobsa" Mark Milian - 3 szt. - wyróżnienie
   • książki "O biznesie" Warren Buffet - 5 szt. - wyróżnienie
   • książki "O strategii" HBRP 10 idei - 8 szt. - wyróżnienie
   • książki "O zmianie" HBRP 10 idei - 10 szt. - wyróżnienie
   • książki "O przywództwie" HBRP 10 idei - 4szt. - wyróżnienie
   • książki "Poradnik Menadżera Projektu" - 3 szt. - wyróżnienie
   • Kubek Bankier.pl - 20 szt. - wyróżnienie
  • Lista Uczestników nagrodzonych opublikowana zostanie 25 lutego 2013 r. na stronie Konkursowej. Ponadto, każdy z Uczestników nagrodzonych zostanie powiadomiony o wygranej drogą elektroniczną na adres e-mail Uczestnika podany w formularzu kontaktowym w terminie do 3 dni roboczych od daty opublikowania listy, o której mowa w zdaniu poprzednim.
  • W przypadku zaistnienia przewidzianego przepisami prawa obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu nagród związanych z Konkursem, Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej wysokości należnego podatku obciążającego zdobywcę tej nagrody, która zostanie przeznaczona na zapłatę podatku. Przed wydaniem nagród Organizator pobierze od zdobywcy nagrody podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z przepisami prawa. Pobór podatku zostanie dokonany poprzez potrącenie podatku z nagrodą dodatkową, o której mowa powyżej.
  • Nagroda nie może być wymieniona na inną lub na jej równowartość pieniężną.
  • Wybór Uczestników, którym przyznana zostanie Nagroda rzeczowa odbywać się będzie w siedzibie Organizatora i zostanie przeprowadzony przez Komisję Konkursową, w której skład wchodzą pracownicy Organizatora.
  • Nagroda zostanie przesłana do zwycięzców pocztą kurierską lub Pocztą Polską po dokonaniu weryfikacji danych adresowych, na koszt Organizatora w terminie do 4 tygodni od ogłoszenia wyników Konkursu. Warunkiem wydania nagrody jest poprawne uzupełnienie formularza, który umożliwi Organizatorowi poprawne rozliczenie podatku dochodowego. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie danych Osobowych, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wysyłki nagród oraz czynności z nią powiązanych.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn od niego niezależnych i leżących po stronie Uczestników. Organizator nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za nieprawidłowości, wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu lub innych danych, koniecznych do przekazania Nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub adresu do korespondencji, podanego przez Uczestnika, jak również za zmianę innych danych, uniemożliwiającą prawidłowe przekazanie Uczestnikowi nagrody.
  • W przypadku nieodebrania przez Uczestnika nagrody, w terminie wskazanym przez kuriera, pomimo poinformowania Uczestnika o fakcie jej przyznania, o losie nagrody rozstrzyga Organizator.
  • Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje przeniesienie praw z wygranej nagrody na osoby trzeciej.
  • Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny, ani jakakolwiek inna nagroda.
 • Postępowanie reklamacyjne
  • Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, w formie zgłoszenia reklamacyjnego, mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu, tj. do 4 marca 2013 r. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora: Biuro Serwisu Bankier.pl, Grupa Allegro Sp. z o.o., ul. Mokotowska 1, Warszawa 00-640 z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs Złoty Bankier 2012 r.”.
  • Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w podanym wyżej terminie i na podany wyżej adres.
  • Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane Reklamującego, a także wskazanie podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem.
  • Przedmiotem ani podstawą reklamacji nie może być ocena, podjętej przez Komisja decyzji, co do wyboru przez Komisję zwycięzców Konkursu.
  • Reklamacje rozpatruje Komisja w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora zgłoszenia reklamacyjnego, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
  • O wyniku reklamacji Reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej listem poleconym, wysłanym na adres Reklamującego.
  • Po wyczerpaniu postępowania, określonego w niniejszym paragrafie, wszelkie spory mogą być rozpatrywane wyłącznie na drodze postępowania sądowego. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 • Postanowienia końcowe
  • Uczestnik biorący udział w Konkursie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, przerwania Konkursu, jego wcześniejszego zakończenia lub przedłużenia terminu jego trwania.
  • Regulamin Konkursu jest dostępny pod adresem: WWW.zlotybankier.pl Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w formie pisemnej, stosownym aneksem, a następnie ogłoszenia ich na ww. stronie internetowej.
  • Zgłoszenie udziału w Konkursu, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  • Dane osobowe przekazane przez Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu: (i) realizacji Konkursu, (ii) wyłonienia zwycięzców Konkursu, (iii) doręczenia nagród, (iv) wysyłania informacji związanych z Konkursem (v) celów marketingowych związanych z promocją Konkursu.
  • Uczestnik Konkursu, oświadcza, iż w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie, wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w szczególności na stronach internetowych Organizatora, a także zgadza się na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.
  • Zwycięzcy Konkursu zgadzają się na wykorzystanie zebranych danych dla celów związanych ze sprawozdawczością podatkową i księgową oraz potrzeb kontaktów, w przedmiocie przeprowadzenia i rozliczenia Konkursu lub indywidualnego komunikowania się w związku z Konkursem.
  • Uczestnik zgadza się na wykorzystanie mechanizmu Cookies do tych z wymienionych z czynności pobierania danych, które będą wymagały wykorzystania tego mechanizmu. Cookies są informacją zmieszczoną na komputerze Użytkownika i umożliwiają identyfikację komputera. Cookies są powszechnie stosowane przez liczne witryny internetowe. Informacje te, wskazują w jaki sposób i kiedy Uczestnicy korzystają z Serwisu, dzięki czemu są pomocne w ciągłym ulepszaniu stron internetowych Organizatora.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, inne niż leżące po ich stronie, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w formularzu o którym mowa w nin. Regulaminie, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości rejestracji wyników, wynikające z wadliwości działania łączy internetowych lub systemu Uczestnika Konkursu.
  • W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu podjął działania, mające na celu ominięcie zabezpieczeń, fałszowania wyników, fałszowania danych jak również poprzez wykorzystanie oprogramowania, które nie jest wymienione w zastrzeżeniach Organizatora jako wymaganego do wzięcia udziału w konkursie, Organizator może bez uprzedniego powiadomienia usunąć Uczestnika. Usuniecie jest równoznaczne z nieuwzględnieniem Uczestnika w Konkursie. Informacje w przedmiocie usuniętych Uczestników zostaną udzielone wyłącznie na ich wyraźną prośbę skierowaną na adres mailowy:
  • Wszelkie zgłoszenia naruszenia Regulaminu przez Uczestników Konkursu należy kierować na adres:
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uczestniczenia w dyskusjach związanych z kwestiami proceduralnymi.
  • Udział Uczestnika w Konkursie nie stanowi podstawy żądania przez niego jakiegokolwiek wynagrodzenia.
  • W przypadku zmiany danych Uczestnika, jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora o tym fakcie. Skutki braku informacji o zmianie danych obciążają Uczestnika, §5 ust. 11 stosuje się odpowiednio.
  • Wszystkie koszty związane z opłatą za dostęp do Internetu są ponoszone przez Uczestnika Konkursu.
  • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
  • Wszelkie materiały promujące Konkurs mają charakter reklamowy, natomiast wiążący charakter mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.
  • W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
  • Organizator zastrzega następujące wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Strony Internetowej: przeglądarka internetowa Internet Explorer co najmniej w wersji 7.0, FireFox co najmniej w wersji 2.0, Opera co najmniej w wersji 9.5, Safari w wersji co najmniej 2.0, Plugin Multimedialny Macromedia Flash 10 , komputer klasy PC Intel Core Duo min. 2GHz, 1GB RAM, Windows w wersji minimum XP